Samota
Knižní galerie
Antikvariát
Brno
CZ
Únor 2019
VÁCHAL, Josef: O BANKETECH ANEB KTERAK ŽIVÝMI I MRTVÝMI VÝTEČNÍKY PŘIJÍTI NA SVÉ VÝTEČNÍKŮM JINÝM MOŽNO.
Tisk M. Chocholky roku tohoto [kolem roku 1940].
Přibližné rozměry: 145 x 100 mm,
nestránkováno [8]. 2 celostranné dřevoryty. Pův. obálka.
Celostranné dřevoryty signovány v desce "J.V." dole vpravo.
Intaktní.
Prodáno
Josef Váchal (23. 9. 1884 Milavčice u Domažlic - 10. 5. 1969 Studeňany)

Život a dílo

...V knize, rozvíjené spontánně od nejranějších rukopisných projevů, nalezl Váchal již od konce prvního desetiletí ideální médium, jehož prostor umožňoval integraci kresby, textu, grafiky, malby, fotografie, ale i plastiky, a navíc svým komunikativním charakterem vycházel vstříc Váchalovu důrazu na obsah a váhu sdělení, na konfrontaci myšlenek a idejí i na propojenost sama sebe s dílem. Práce na knize jako na objektu totální tvůrčí intence také přinesla svoje problémy, jež bylo třeba důsledně řešit a Váchal tak zasahuje do problematiky typografie, tisku, vazby, papíru. Vytváří řadu vlastních písem, jež zase mají svoji souvislou kontinuitu od nejranějších rukopisných vizí knihy. Řeší problematiku tisku a v jeho procesu vtahuje do knižní podoby charakter své grafiky a podobu knihy zpětně podřizuje své expresivní citlivosti. Svoje významy dostávají všechny její složky od materiálu papíru, šicího motouzu a ohrnuté kůže vazby, po tvar jejího bloku a "vlastní" obsah v klasickém slova smyslu knihy, jejž Váchal překračuje v její nové koncepci...
... Tvorba Josefa Váchala je příznačná komplexností, jíž projevil problematiku své generace v úhrnnosti a do takových důsledků, že se zdá být jednou z nejautentičtějších hodnot českého moderního umění. Druhou tváří tohoto těžce vykupovaného gesta je výrazové napětí v střetání nejrůznější podob tvorby a pronikajících se aktivit, v přesazích mnohosti idejí a výtvarných formulací. Jeho součástí je exprese spolu s přehodnocováním a deformacemi starých představ, příznačnými i pro ostatní příslušníky druhé symbolistní generace, které vedou i ke změnám vnitřní obrazové struktury.
U Váchala byla primitivní vyjadřovací faktura od počátku spojena s výrazem niterných tlaků, obrazově vyjádřených nejplněji v ambivalentních zobrazeních, kde vize je stejně tak zjevením jako karikaturou,... ...Tendence k expresivnímu shrnování vize se však ve Váchalově tvorbě projevila nejplněji v rozměrech celého díla a je patrná v mezioborových řešeních a ve vztahu k materiálům, nejhlouběji snad v knize. Kniha se mu stává objektem totální tvůrčí intence i médiem shrnujícím nejrůznorodější složky do celku, jímž překračuje dobové chápání ideje krásné knihy v nové knižní koncepci,...
...Váchalovo dílo, jež svými počátky přichází do kontaktu s úsilím druhé generace českého výtvarného symbolismu, je zároveň završením secesní revolty expresí i naznačením jejího překročení vždy tam, kde se bezohledně vyjadřuje jazykem, jehož interpretace je někdy stěží postižitelná z pozic klasicky chápaného umění. Tím se autor dostává do konfliktů nejen se společností, ale i se svými vlastními východisky, kdy mu už nezáleží na formě vyjádření či na užití prostředků, ale na tom, aby se cele vydal vlastnímu dílu, ...
In: úvodní text Prof. PhDr. Miloš Šejn. Josef Váchal. Dílo. Roudnice nad Labem, GVU, 1984.