Samota
Book Gallery
Antiquarian Bookshop
Brno
EN
February 2015
WAWÁK, Frantiffek - FRYČAG, Tomáš
ZRCADLO WÝBORNÉHO SEDLFKÉHO OBCOWÁNJ PŘEDSTAWUGJCÝ: ŽIWOT A PŘJBĚHY ROZSSAFNÉHO MUŽE A POLNJHO HOSPODÁŘE FRANTISSKA WAWÁKA, TEHDEGSSJHO RYCHTÁŘE DĚDINY MILČIC NA CYS. KRÁL. KOMORNJM PANSTWJ PODĚBRADU W ČECHÁCH.

K vzdělánj mrawnjho a y časně oblažugjcýho profpěchu, wssech, zwláfftě pak sedláků morawfkých. Swobodně z němčiny na proftou morawsko-slawanfkau řeč přeložil - a s mnohými poučugjcými, wlaftně geho wlaftence fe teykagjcými přjdawkami, gakož, ... Tomáš Fryčag, kněz.
W Brně, wytifftené u Jana Giřjho Gastla, 1807.
8°, 210 str. [+22, 4 str.]. Vaz. dob. pap.
Přivázáno:
ZRCADLO WÝBORNÉHO SEDLFKÉHO ŽIWOTA. Obfahugjcý powinnofti sedlfkého občana, gakožto člowěka, k Bohu, fobě a bližnjmu fwému, pak y oné gakožto křesťanfkého manžela. Od kněze Tomáffe Fryčage. Djl druhý.
W Brně, wytifftené u Jana Giřjho Gastla, 1808. Str. 281.
Přivázáno:
ZRCADLO WÝBORNÉHO SEDLFKÉHO ŽIWOTA. Obfahugjcý powinnofti sedlfkého občana, gakožto Otce, domácýho hofpodáře, foufeda, ftawu občanfkému, wrchnofti a wffelikým Předftaveným poddaného, pak y powinnofti wefnického Rychtáře. Od kněze Tomáffe Fryčage. Djl třetj.
W Brně, wytifftené u Jana Giřjho Gastla, 1808. Str. 350. [+14 str.].
Text gotikou, ornamentální linky, arabské stránkování ve vnějším rohu, stránkové kustody. - Vazba se znaky použití, nečitelné historické razítko na titulu prvního díla, knižní blok čistý, ojediněle skvrna nebo poškození červotočem. Velmi dobrý stav.
Sold
František Jan Vavák (1741 Milčice – 1816 Milčice) Spisovatel – písmák, vlastenecký kronikář, představitel první obrozenecké generace a spolupracovník jejích čelných představitelů. Byl nejvýznamnějším písmákem a kronikářem své doby. V jeho díle je možno studovat duchovní život na tehdejší vsi a začátek období selského-lidového baroka. Popisuje i línou pracovní morálku lumpenproletariátu a opilců, kteří si za svou bídu mohou sami, odsuzoval francouzskou revoluci. Obdržel čestné občanství města Plzně. Panstvo na poděbradském zámku si údajně vážilo svého pilného a samovzdělaného sedláka.
Byl též autorem veršů, např.:
Koleda novoroční (1800)
Těch Rusů, našich hostí, již máme všichni dosti
Jestli tu dlouho budou, učiní zemi chudou,
an prve málo měla, neb všechna zhubeněla
skrz tak dlouhý čas vojny a živení lid zbrojný…
Kdo ty Rusy trochu zkusí
o škodách povídat musí

Tomáš Fryčaj ( 1759 Kelč u Hranic – 1839 Brno-Obřany ) Římskokatolický kněz, jeden z prvních moravských národních buditelů, autor náboženské, etnografické a jazykovědné literatury, básník. Vystudoval filosofii v Olomouci a teologii v Brně. Roku 1783 byl v Brně vysvěcen na kněze. Působil nejprve jako farář v dolnorakouském Mistelbachu, pak jako duchovní v brněnské trestnici, překladatel u moravského gubernia a od roku 1819 do své smrti jako farář v Obřanech u Brna. Pohřben je na hřbitově v Brně-Obřanech u kostela sv. Václava. V Brně-Obřanech a Maloměřicích je po něm pojmenována ulice.

Graphics, design and photography, bibliographic description, related texts and translation © Stanislav Jordán
Antiquarian Bookshop | Samota | Book Gallery